Forskningen gör skillnad

Publicerad i LÄRA 2012

Genom forskningen fick Maria Johansson tid att reflektera och tänka färdigt. I mellanrummet mellan teori och praktik ser hon forskarens roll i skolan. 

Det är strejk på Globala gymnasiet. Eleverna strejkar av solidaritet med lärarna efter löneförhandlingarna. Inga elever i klassrummen, men väl ute på gården och i korridorerna. Banderoller på fasaden, affischer överallt. Tidigare på dagen har det hållits tal och organiserade diskussioner, band med elever har spelat.

–          Vi har fantastiska elever som formulerar sig så väl för vår sak. Ingen kan driva vår sak bättre än eleverna, säger Maria Johansson.

Nyss har hon pratat med två elever som gick ut skolan i våras och som ska delta i en paneldebatt under en heldag om global historia där hon själv ska medverka. Konferensen är en av hennes små ”trådar”, små projekt utanför undervisningen, kopplade till global kunskap på något sätt. Hon har svårt att inte haka på nya projekt. Om en vecka ska hon delta i en internationell konferens i Tallinn om historieundervisning och kulturell dialog, som bland annat Europarådet står bakom. Senare i höst väntar en konferens i Köpenhamn där hon ska prata om det projekt om historieundervisningsprocessen i det mångkulturella samhället som hon deltar i och som är finansierat av Vetenskapsrådet. Dessutom driver hon ett svenskprojekt på skolan om att läsa världslitteratur och i vår ska hon och några forskarkollegor i ett pilotförsök hålla workshops om historiskt tänkande för mellanstadielärare i Stockholm.

Maria Johansson

De senaste 3,5 åren har Maria Johansson delat sin tid mellan att undervisa på Globala gymnasiet och gå forskarutbildningen på Karlstads universitet. En del av forskningstiden tillbringade hon på skolan, i forskarrummet bakom personalrummet.

I maj lade hon fram sin licentiatavhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens. Där visar hon att det är nödvändigt att problematisera innehållet i historieundervisningen och att det är viktigt att synliggöra fler perspektiv än det västerländska. Med utgångspunkten att den samhällsutveckling vi har idag, där världen finns i Sverige och där eleverna kommer från olika kulturer och religioner, kräver en förändrad historieundervisning, frågade hon sig hur den undervisningen skulle kunna se ut.

–          Vad kan historieundervisningen ge oss idag, för att eleverna ska få ett användbart förflutet? De historiska berättelserna vi har med oss måste vara relevanta för vår tid.

Maria Johansson lät en lärare få uppdraget att lägga upp undervisningen så att eleverna skulle utveckla interkulturell kompetens. Hon följde 25 lektioner, spelade in och försökte fånga det som sas i klassrummet. Undervisningen handlade om andra världskriget och kalla kriget. Läraren gav eleverna nya perspektiv genom att till exempel föra in olika röster från periferin. Kalla kriget kom att handla om Ukraina och Venezuela och han laborerade också med årtal och geografi. Vad hände om man utgick från att andra världskriget började 1937 med konflikten mellan Japan och Kina eller 1935 med Italiens krig i Etiopen?

–          De berättelser vi ofta ger är gjorda utifrån en västerländsk eller europeisk ram. Jag kunde visa att det var viktigt att öppna berättelsen på olika sätt och arbeta med begrepp som kanon och tilläggshistoria.

För Maria Johansson innebar forskningen en möjlighet att binda ihop den egna undervisningen med ett större sammanhang.

–          Det tillför mig något när jag både kan vara praktisk och teoretisk och jag känner mig mycket mer förankrad när jag givits den här möjligheten till reflektion. Det finns ett oerhört värde i det. Tillbaka i lärarjobbet saknar jag det. Tiden till reflektion äts lätt upp.

Flera utvecklingsprojekt på Globala gymnasiet har varit spin-off-effekter av att lärare på skolan forskat. Medan Maria Johansson forskade deltog hon i ett utvecklingsprojekt på skolan om interkulturell kompetens och hade workshops med några lärare utifrån grundläggande begrepp i historieundervisningen. Det ledde till att undervisningen i Historia 1 förändrades. Genom forskningen har hon fått användbara kontakter i forskarvärlden. En gång i månaden kommer en forskare i litteraturdidaktik från Karlstad och stöttar svenskprojektet. Maria Johanson är övertygad om att hennes och kollegornas forskning har betydelse för skolan.

–          Vi har suttit på skolan, rört oss i personalrummet, slängt fram artiklar och nya idéer och jag tror överlag att man har fått inspiration och idéer från oss.

Från början var det inte läraryrket som lockade. Hon var intresserad av litteraturverenskap och valde lärarutbildningen för att få läsa kurserna med linjeförtur. Hon tänkte stanna i den akademiska världen, men blev såld på yrket under sin praktik

–          Att vara med eleverna, i klassrumssituationen. Det var min grej, det var rätt plats.

Efter något år på en gymnasieskola i Eslöv, började hon på Jakobsbergs gymnasium där hon var med och startade en utbildning med global inriktning. De globala tankarna tog hon och några kollegor med sig när de startade upp Globala gymnasiet 2004. Det var efter Göteborgskravallerna och de ville ge eleverna möjlighet att påverka, men på ett annat sätt.

–          Eleverna skulle få en handlingsberedskap som gjorde dem mer kompetenta och bättre rustade att möta verkligheten. De skulle tro på sin möjlighet att påverka. En dag som den här, när eleverna strejkar, så ser man ju att det blivit så.

Hälften av elevernas tid går till att arbeta tvärvetenskapligt i projekt. Just nu planerar Maria Johansson ett genusprojekt i historia, svenska och engelska för år 2. På samma sätt som när hon planerar projekt, planerar hon också sin egen undervisning.

–          Som ny lärare tänkte jag en lektion i taget och det var jag och min klass, men det har förändrats. Jag har fått ett annat sammanhangstänk och det handlar om att utvinna långsiktiga förmågor och förhållningssätt som elever ska få med sig från skolan. Min roll som lärare är att vara genomtänkt, att ha sett möjligheter och fallgropar och hela tiden orka med att ta helhetsgreppet. Framför allt handlar det om att jag har tänkt igenom vart jag och eleverna är på väg, och vad är det som krävs för att nå dit.

Flera av hennes forskarkollegor har efter sin avhandling börjat undervisa på lärarutbildningen.

–          När forskarresurserna stannar på universitet och högskola finns en risk att få av de som har licat finns kvar på skolorna med ett aktivt uppdrag. Om man ska utveckla skolan och förena teori med praktik så måste man också göra det i befintlig verksamhet, man måste ha kvar forskningen ute i skolan.

Själv vill hon vara kvar i skolans värld, men kombinera det med forskning och utveckling. Helst skulle hon fortsätta med doktorandstudier på halvtid och undervisa resten av tiden.  Hon vill också skriva konkreta texter om undervisning och lärande.

–          Texter som verkligen handlar om skolan i ett forskningsperspektiv, ett lärarforskningsperspektiv, där man utgår från undervisningen.

I mellanrummet mellan teori och praktik, mellan akademi och skola, tror Maria Johansson att hon och de andra lärare som forskat har en plats. Forskning på och om lärare stannar ofta i universitetsvärlden och inom skolan finns det i sin tur utvecklingsprojekt som ofta blir så konkreta att de stannar i den egna klassen, och som aldrig sprids vidare.

–          Vi som forskare skulle kunna lyfta det en nivå, bygga vidare och föra ut det i samhället. Vi skulle kunna bidra till skolutveckling på ett jättebra sätt så att det blir forskning av och för lärare och inte bara på lärare och om lärare. Där har staden ett stort ansvar. Vi måste hitta en struktur så att det kan komma skolorna till del. Det gäller att bygga den där plattformen.

 

Maria Johanssons licentiatavhandling: Historieundervisning och interkulturell kompetens, Karlstad University Studies 2012: 14. Kan nås via Digitala vetenskapsarkivet:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:511235

Medverkar i antologin ”Forskning av och för lärare. 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap”, Karlstad University Press.